7HD ร้อนออนไลน์

กทม. ประกาศปลอดล็อก ใส่แมสก์ตามความสมัครใจ อนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติทำงานข้ามเขต กรุงเทพมหานคร

กทม. ประกาศปลอดล็อก ใส่แมสก์ตามความสมัครใจ อนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติทำงานข้ามเขต กรุงเทพมหานคร
25 มิ.ย. 65 เพจบุ๊ก "กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์" โพสต์ข้อความ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติ
ให้ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว  5 ฉบับ (ฉบับที่ 49-53)
ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก
ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ในการสวมหน้ากากอย่างถูกวิธี
กิจการ/กิจกรรมที่ทำได้  เปิดดำเนินการได้เมื่อมีความพร้อม ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
-การเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติเพื่อการทำงานข้ามเขต กรุงเทพมหานคร
-ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้
-สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
-สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก
-สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย
-โรงมหรสพ โรงละคร การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน
-สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร
-การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดแข่งขันกีฬา
-การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากให้สามารถทำได้ตามความเหมาะสม
-กรณีมีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนรวมกันมากกว่าสองพันคน ให้ผู้รับผิดชอบแจ้งการจัดกิจกรรมต่อสำนักงานเขต
-สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ สามารถเปิดดำเนินการ
ประกาศนี้มีผล ตั้งแต่  24 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป