7HD ร้อนออนไลน์

นายกฯ ชื่นชม คนไทยส่วนใหญ่ยังสมัครใจใส่แมสก์

นายกฯ ชื่นชม  คนไทยส่วนใหญ่ยังสมัครใจใส่แมสก์
(25 มิ.ย.65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมที่คนไทยส่วนใหญ่ ยังให้ความสำคัญและเห็นประโยชน์การสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ด้วยความสมัครใจ แม้จะมีการผ่อนคลายแล้ว
แต่หลักปฏิบัติตนแบบUniversal Prevention ยังสามารถใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกวัน เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น


ทั้งนี้ รัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ดำเนินการมาตรการต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ รัดกุม เพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 ไปพร้อม ๆ กับให้ประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ