7HDร้อนออนไลน์

เปิดผลสำรวจ “สวนดุสิตโพล” ปชช. มองปลดล็อกกัญชาโยงการเมือง ห่วงผลเสียมากกว่าผลดี

เปิดผลสำรวจ “สวนดุสิตโพล” ปชช. มองปลดล็อกกัญชาโยงการเมือง ห่วงผลเสียมากกว่าผลดี
วันนี้ (26 มิ.ย.65) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 2,390 คน เรื่อง ในประเด็น คนไทย กับ "กัญชาเสรี" พบหลังจากมีการปลดล็อกกัญชาตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.65 ซึ่งผลสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความวิตกกังวล  โดยมองว่าการปลดล็อกกัญชามีผลเสียมากกว่าผลดี 

อย่างไรก็ตาม ประชาชนยอมรับว่า “กัญชา” ผลดีจากการปลดล็อก สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษาทางการแพทย์  สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ช่วยลดรายจ่ายด้านยารักษาโรคบางประเภท ขณะเดียวกันยังมีความกังวล จากการที่ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ที่เหมาะสม เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย จากความอยากรู้อยากลอง

สิ่งที่ควรดำเนินการกับ “กัญชาเสรี” คือ จำกัดการใช้โดยเฉพาะเยาวชน สถานศึกษาควรเป็นแหล่งปลอดกัญชา มีมาตรการเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการใช้ในอาหาร ตลอดจนการควบคุมการโฆษณาเกินจริง มีเครื่องหมายหรือข้อความเตือนอย่างชัดเจน

62b7dafeb170e9.72232385.jpg

ส่วนคำถามที่ว่า การปลดล็อกกัญชาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่ อันดับ 1 ร้อยละ 60.54 ระบุ เกี่ยวข้องแน่นอน อันดับ 2 ร้อยละ 27.99 ระบุ น่าจะเกี่ยวข้อง อันดับ 3 ร้อยละ 9.53 ระบุ ไม่น่าจะเกี่ยวข้อง อันดับ 4 ร้อยละ 1.94 ระบุ ไม่เกี่ยวข้องแน่นอน