7HDร้อนออนไลน์

มหาดไทย ร่อนหนังสือด่วนถึง ผู้ว่าฯทุกจังหวัด! ช่วยผู้ปกครองรายได้น้อย จัดหาชุดลูกเสือ-เนตรนารี ให้บุตรหลานใส่เข้าเรียน

มหาดไทย ร่อนหนังสือด่วนถึง ผู้ว่าฯทุกจังหวัด! ช่วยผู้ปกครองรายได้น้อย จัดหาชุดลูกเสือ-เนตรนารี ให้บุตรหลานใส่เข้าเรียน
27 มิถุนายน 2565 กระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือราชการ ด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เรื่อง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี โดยข้อความภายในหนังสือ ระบุว่า สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และมีประเด็นการพิจารณา เรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ซึ่งมีการเรียกร้องให้งดแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เล็งเห็นว่าการแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและเนตรนารี เป็นการปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจ ในความเป็นลูกเสือและเนตรนารี อีกทั้งชุดลูกเสือ เป็นเครื่องแบบพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังอุดมการณ์ลูกเสือและเนตรนารี โดยหากผู้ปกครองรายใด มีฐานะยากจน ขัดสน ไม่สามารถดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้แก่บุตรได้ ขอให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ หากเกินความสามารถของจังหวัดขอให้แจ้งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบในโอกาสแรกด้วย

62b93ec5a38976.99716290.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง