เกาะกระแสออนไลน์

ตรวจสอบเงื่อนไข ออมสินออกสินเชื่อลดภาระหนี้ รายละ 700,000 บาท ระยะเวลา 20 ปี

ตรวจสอบเงื่อนไข ออมสินออกสินเชื่อลดภาระหนี้ รายละ 700,000 บาท ระยะเวลา 20 ปี
ธนาคารออมสินเปิดให้ลูกค้ากู้ยืมเงินผ่านสินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้กู้สามารถยืมเงินได้สูงสุดรายละ 700,000 บาท โดยทางธนาคารออมสินได้กำหนดระยะเวลาการใช้วงเงินไม่เกิน 20 ปี วัตถุประสงค์การให้กู้เงินก็เพื่อให้กลุ่มข้าราชการนำเงินชำระหนี้เงินกู้สินเชื่อโครงการ ช.พ.ค. เดิม หรือชำระดอกเบี้ยเงินกู้รายเดือน

สำหรับสินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเงินกู้ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี รายละเอียดมีดังนี้

1.คุณสมบัติผู้กู้
-ณ วันที่ยื่นกู้ต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
-ณ วันที่ยื่นกู้ต้องเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และเป็นผู้กู้เงินสินเชื่อโครงการ ช.พ.ค. ของธนาคารอยู่ก่อนโครงการนี้ กรณีมีหนี้--ค้างชำระต้องชำระหนี้ค้างชำระทั้งหมด หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในคราวเดียวกัน
ต้องไม่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพรายเดือน
-ต้องระบุชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน ช.พ.ค. ให้เรียบร้อยก่อนยื่นคำขอกู้

2.หลักประกันการกู้เงิน
-สิทธิการรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

3.เงื่อนไขการชำระเงินกู้
-ในระหว่างที่สัญญากู้เงินยังไม่ครบกำหนด ธนาคารจะดำเนินการรับชำระดอกเบี้ยเงินกู้รายเดือนจากวงเงินเบิกเกินบัญชี ทั้งนี้ ผู้กู้สามารถส่งชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นได้ โดยนำเงินฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันของตนเองที่เปิดไว้สำหรับโครงการนี้
-กรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม สำนักงานจะส่งเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ตามจำนวนเงินที่ผู้กู้มีหนี้ค้างชำระตามจำนวนเงินที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

สำหรับเอกสารประกอบการขอกู้มีดังนี้

1.ติดต่อขอรับ “แบบคำขอกู้และรับรองสิทธิ โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ที่สาขา / สำนักงาน / สำนักงาน สกสค. จังหวัด หรือ กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
-หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
-แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
-บัญชีวางแผนการใช้จ่าย
-หลักฐานประกอบคำขอกู้สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. (ผู้กู้)
-สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ / คู่สมรส
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ / คู่สมรส
-สำเนาใบสำคัญการสมรส / ใบสำคัญการหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนการรับรองบุตร (ถ้ามี)
-ใบสำคัญการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

2.หลักฐานของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวประกอบคำขอกู้ของสมาชิก ช.พ.ค. (ผู้กู้)
-สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาใบสำคัญการสมรส / ใบสำคัญการหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

ข่าวอื่นในหมวด