เกาะกระแสออนไลน์

ธอส.ปลดล็อกเงื่อนไขให้ลูกค้า LGBTQ+ กู้ร่วมซื้อบ้าน - ซื้อที่ดินได้แล้ว ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี

ธอส.ปลดล็อกเงื่อนไขให้ลูกค้า LGBTQ+ กู้ร่วมซื้อบ้าน - ซื้อที่ดินได้แล้ว ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี
ธอส.ปลดล็อกการกู้ร่วมอย่างมั่นใจ กับ สินเชื่อบ้าน MY PRIDE ให้ลูกค้า LGBTQ+ สามารถกู้ร่วมซื้อบ้านหรือที่ดินได้

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2565 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย สนับสนุนให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) โดยปรับเงื่อนไขในการให้สินเชื่อให้ลูกค้ากลุ่ม LGBTQ+  สามารถกู้ร่วมเพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิ และซื้อที่ดินเปล่าได้ ซึ่งสามารถยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 - 30 ธันวาคม 2565 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

โดยวัตถุประสงค์การยื่นกู้

1.เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
2.เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร
3.เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

วงเงิน

- วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

- ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

ปีที่ 1-3 = MRR -2.40 % ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา 
- กรณีสวัสดิการ = MRR -1.00 % ต่อปี
- กรณีรายย่อย = MRR -0.50% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
กรณีสวัสดิการ = 4.67%
กรณีรายย่อย  = 4.99%

คุณสมบัติ

เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

เอกสาร

1.เอกสารส่วนบุคคล
บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

2.เอกสารทางการเงิน
- พนักงานประจำ
หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

- ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
รูปถ่ายกิจการ
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

3.เอกสารหลักประกัน
- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ
- สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ GHBank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th, Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ Application : GHB ALL

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ข่าวอื่นในหมวด