7HDร้อนออนไลน์

“รถเมล์เอกชน-สองแถว” จี้คมนาคม ขอขึ้นค่ารถ 2 บาท เริ่ม 1 ก.ค. 2565

“รถเมล์เอกชน-สองแถว” จี้คมนาคม ขอขึ้นค่ารถ 2 บาท เริ่ม 1 ก.ค. 2565
นายบรรยงค์ อัมพรตระกูล ประธานสหพันธ์รถเมล์ กทม. และปริมณฑล เข้ายื่นหนังสือต่อ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เพื่อขอปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางหมวด 4 ที่เป็นการวิ่งรถของรถเมล์เอกชนและรถสองแถวภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยขอปรับขึ้น 2 บาท ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (1 ก.ค. 2565) เป็นต้นไป หากกระทรวงคมนาคมอนุมัติการขึ้นราคา จะทำให้อัตราค่าโดยสารใหม่ของรถเมล์เอกชนขึ้นไปอยู่ที่ 12 บาท ตลอดสาย จากเดิมที่อยู่ที่ 10 บาท ส่วนรถสองแถวจะขึ้นเป็น 10 บาท ตลอดสาย จากเดิมราคา 8 บาท

สำหรับสาเหตุที่ผู้ประกอบการขอขึ้นค่ารถ มาจากราคาน้ำมันดีเซล และก๊าซ NGV ที่เพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการวิ่งรถสูงตามไปด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง