เกาะกระแสออนไลน์

เช็กรายละเอียดที่นี่! ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ ตลอด 1 ปีเต็ม

เช็กรายละเอียดที่นี่! ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ ตลอด 1 ปีเต็ม
จากกรณีที่โลกออนไลน์ได้มีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ล่าสุดทางกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยถึงการรับสิทธิ์ลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ว่า มาตรการลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้ถือบัตรคนจน มีระยะในการดำเนินมาตรการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 ระยะเวลา 12 เดือน

กระทรวงการคลังมีการปรับเปลี่ยนหลักการของมาตรการฯ ดังนี้

1. ค่าไฟฟ้า ปัจจุบันประชาชนทั่วไปจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าจากมาตรการของรัฐบาล โดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีเงื่อนไขว่า หากประชาชนใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี ดังนั้น ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ มีบัตรฯ จะเป็นกรณีที่ผู้มีบัตรฯ ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน

โดยจะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กําหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด (จากเดิมสนับสนุนวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน) สําหรับผู้มีบัตรฯ ที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่สํานักงานการไฟฟ้านครหลวง สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการ ไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ พร้อมทั้งแสดงบัตรฯ

2. ค่าน้ำประปา สนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชําระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจํานวน 100 บาท โดยผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชําระค่าน้ำประปาทั้งหมด (จากเดิมสนับสนุนวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท ผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชําระค่าน้ำประปาทั้งหมด) สําหรับผู้มีบัตรฯ ที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิได้ที่สํานักงานการประปานครหลวง และสํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรฯ

อย่างไรก็ตาม ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องนําใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาไปชําระเงินที่สํานักงานการไฟฟ้านครหลวง สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สํานักงานการประปานครหลวง และสํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค โดยทุกสิ้นเดือนการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค จะส่งบันทึกรายชื่อผู้มีบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาภายใต้วงเงินที่กําหนดให้กรมบัญชีกลาง เพื่อที่กรมบัญชีกลางจะนําเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมาจ่ายคืนผ่านบัตรฯ ในช่อง e-Money ของเดือนถัดไป ซึ่งผู้มีบัตรฯ สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และถอนเงินสดจาก เครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้


ขอบคุณข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง

ข่าวอื่นในหมวด