ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปในการประทานรางวัลประชาบดี ประจำปี 2564

เวลา 14.46 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการประทานรางวัลประชาบดี ประจำปี 2564 แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก อีกทั้ง ส่งเสริมเจตคติ  เชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

โดยปีนี้ มีบุคคลและองค์กรได้รับรางวัลประชาบดี จำนวน 49 ราย/องค์กร ประกอบด้วย ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ คือ บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในทุก ๆ ด้าน, ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ คือ หน่วยงานที่ประสานเครือข่ายอย่างบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน, ประเภทสื่อสร้างสรรค์ คือ องค์กรสื่อมวลชนที่นำเสนอและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ทุกข์ และประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิต คือ บุคคลที่พัฒนาตนเอง จนมีความสามารถด้านอาชีพที่หลากหลายและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง