ห้องข่าววาไรตี้

มอบรางวัลเป็นกำลังใจนักธุรกิจ

ห้องข่าววาไรตี้ - สมาคมและองค์กรภาคธุรกิจมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่พัฒนาและปรับตัวเข้ากับสภาพเศรษฐกิจยุค new normal หลังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จนสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์มาได้

องค์กรร่วมภาคีขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ มอบรางวัลประเภทต่าง ๆ เชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักธุรกิจที่ตั้งใจและมุ่งมั่นในการให้บริการประชาชนและปรับปรุงผลผลิตหรือบริการให้สามารถตอบสนองสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค รวมถึงบุคคลจากสาขาวิชาชีพต่างๆที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้ แก่ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และบุคคลต่าง ๆ หลายรางวัล

สำหรับผู้ได้รับรางวัลมาจากหลายวงการ อาทิ นางสาวจารึก สุขภิบาล รางวัลบุคคลแห่งปีสาขาคุณแม่ดีเด่นประจำปี 2565 ,นางสาว มนธิรา มูลกระแส ประธานกรรมการบริษัทสื่อโทรทัศน์ และเจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเกตุเพชร โดยได้รับ 3 รางวัล คือ brand award company 2022, top CEO award 2022, และรางวัล ASEAN plus 2022 โดยคณะกรรมการเห็นว่า มีการผลิตภัณฑ์และพัฒนารูปแบบธุรกิจตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ตรงจุดตามกลุ่มเป้าหมาย และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เข้ากับกลุ่มผู้บริโภคทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน ซึ่งรางวัลดังกล่าวสร้างความภูมิใจแก่ผู้ประกอบการ ที่หลายหน่วยงานเห็นคุณค่าของการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งในอนาคตจะต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น