7 สีช่วยชาวบ้าน

ติดดาวความดี : ฝึกนักเรียน ช่วยชีวิตและปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

7 สีช่วยชาวบ้าน - ติดดาวความดี ไปดูการจัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่นักเรียน จังหวัดสระแก้ว

ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลวัฒนานคร และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒนานคร เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งในปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้อาจมีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย หรือบางรายอาจมีภาวะหยุดหายใจกะทันหัน ถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้ ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร

การช่วยชีวิตอย่างถูกวิธี จะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิต และกลับคืนมาใช้ชีวิตตามปกติได้ ติดดาวความดีให้กับทุกคนที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในครั้งนี้