#ข่าวออนไลน์7HD

ราชทัณฑ์ เปิดคุกบำบัดพิเศษกลาง ติดตามกระบวนการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ป้องกันไม่ให้กลับเข้าเรือนจำซ้ำซาก

ราชทัณฑ์ เปิดคุกบำบัดพิเศษกลาง ติดตามกระบวนการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ป้องกันไม่ให้กลับเข้าเรือนจำซ้ำซาก
5 กรกฎาคม 2565 กรมราชทัณฑ์ เปิดทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ติดตามกระบวนการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษ กรมราชทัณฑ์

นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์ เผยว่า กระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษ (Correctional System) คือ ระบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่ถูกจับกุมดำเนินคดีและที่อยู่ระหว่างถูกคุมขัง ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติด มีขั้นตอนการดำเนินงาน ประกอบด้วย
1.การจำแนก/คัดกรองผู้ต้องขัง
2.กระบวนการบำบัดฟื้นฟู
3.การเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังติดยาเสพติดก่อนพ้นโทษ
4.การติดตามหลังพ้นโทษ
5.การติดตามประเมินผล
6.การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) และระบบข้อมูลผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์

ขั้นตอนการบำบัดและฟื้นฟูฯ เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดกรองผู้ต้องขัง ด้วยการจำแนก/คัดกรองผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกราย โดยใช้แบบคัดกรอง เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ใช้
ยาเสพติดออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้ กลุ่มผู้เสพ และกลุ่มผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูอย่างถูกต้อง ทั้งในด้านการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรมให้มีความเข้มแข็ง ไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีก และเมื่อได้รับการบำบัดฯ แล้ว จะได้รับการติดตามดูแลตามกรอบเวลาขณะที่อยู่ในเรือนจำและทัณฑสถาน และเมื่อใกล้ครบกำหนดพ้นโทษ จะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของผู้ต้องขังติดยาเสพติดโดยเฉพาะ ด้วยหลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดก่อนพ้นโทษ เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านทักษะชีวิต ทักษะสังคม และการป้องกันการเสพยาซ้ำ

ปัจจุบัน ระบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติด กรมราชทัณฑ์ มีทั้งหมด 4 รูปแบบด้วยกัน คือ
1.การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด
2.การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังเสพยาเสพติดในรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ด้วยกระบวนการลูกเสือ
(ลูกเสือวิวัฒน์เพื่อพลังแผ่นดิน)
3.การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังเสพยาเสพติดในรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยในเรือนจำและทัณฑสถาน และ
4.การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดก่อนพ้นโทษในเรือนจำและทัณฑสถาน

นายธวัชชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านการติดตามผล เนื่องจากกรมราชทัณฑ์ มีการปล่อยตัวผู้พ้นโทษทั้งสิ้น 5 รูปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งก่อนกำหนดและตามกำหนดโทษ ส่งผลให้ผู้ติดยาเสพติดบางราย อาจจะยังไม่รับการติดตามประเมินผลครบตามกำหนด จึงแบ่งการติดตามผล ออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน คือ
1.ผู้ที่ผ่านการบำบัดฯ แต่ยังติดตามหลังการบำบัดไม่ครบ ให้ส่งศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ ในระดับจังหวัด
2.ผู้ที่ผ่านการบำบัดฯ และได้รับการติดตามครบตามเกณฑ์ เมื่อพ้นโทษให้ส่งข้อมูล ไปยังศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ เพื่อติดตามช่วยเหลือด้านการศึกษา อาชีพ การมีงานทำ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3.หลังพ้นโทษจากคดียาเสพติด กรณีผู้ป่วยมีโรคร่วมด้านร่างกายและจิตใจให้เรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่ ส่งข้อมูลผู้ป่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน เพื่อติดตามดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพกาย และจิตใจอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง