ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้า

วันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำ อูชิซเว (U Chit Swe) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย และคณะ ในนามของรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เฝ้าถวายเครื่องสมณศักดิ์ "อภิธชมหารัฏฐคุรุ" อันเป็นสมณศักดิ์ชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์เมียนมา

เครื่องสมณศักดิ์ของคณะสงฆ์เมียนมา ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ประกอบด้วย 3 สาย คือ สายวิชาการ สายเผยแผ่ และสายกรรมฐาน, และกลุ่มที่ 2 เป็นสมณศักดิ์ชั้นสูง มี 3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นต้น เรียกว่า "ตรีปิฏกธร" ถวายแด่ภิกษุสงฆ์ผู้ที่สามารถท่องพระไตรปิฏกได้ทั้ง 3 ปิฏก, ชั้นกลาง เรียกว่า "อัครมหาบัณฑิต" ถวายแด่พระเถระที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป, และชั้นสูงสุด เรียกว่า "อภิธชมหารัฏฐคุรุ" บรมครูแห่งแผ่นดิน ผู้ซึ่งชูธงแห่งพระศาสนา และต้องมีอายุอย่างน้อย 80 ปี และสมณศักดิ์ชั้นสูงสุดนี้ จะขอประทานถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช หรือถวายแด่สมเด็จพระราชาคณะเท่านั้น

รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้ขอประทานถวายสมณศักดิ์ชั้นสูงสุด "อภิธชมหารัฏฐคุรุ" แด่สมเด็จพระสังฆราชของไทย มาแล้ว 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 13 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์, และสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง