ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 16.31 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระวโรกาสให้ นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม 2565 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  21-27 สิงหาคม 2565 เฝ้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

เวลา 16.45 น. เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง พุทธศักราช 2565 โดยวันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ สามเณรอุปสมบทเป็นนาคหลวง จำนวน 7 รูป ประกอบด้วย สามเณรไชยโรจน์ ลครศรี ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดสวนหงส์ จังหวัดสุพรรณบุรี, สามเณรวีรพงษ์ บัวศรี ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี, สามเณรอนันตชัย งามฉลาด ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่, สามเณรวิทวัส จัตุกูล ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร, สามเณรอรรถพล ดีศิริ ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร, สามเณรอัครวิชญ์ สมบุตร์ ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดบางพลีใหญ่ ในจังหวัดสมุทรปราการ, สามเณรณัฐ ทิพย์แก้ว ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นาคหลวง คือ ผู้ที่ได้รับบรรพชาอุปสมบท ภายในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบท โดยนาคหลวงมี 2 ประเภท คือ พระบรมวงศานุวงศ์ ราชสกุล ราชนิกุล หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และผู้สอบภาษาบาลีได้เปรียญธรรม 9 ประโยคขณะยังเป็นสามเณรอายุไม่เกิน 21 ปี หรือเรียกว่า นาคหลวงสายเปรียญธรรม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง