ข่าวในพระราชสำนัก

นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอกมลาไสย อำเภอยางตลาด และอำเภอฆ้องชัย อยู่ในลุ่มน้ำชี โดยมีแหล่งน้ำสำคัญ คือ เขื่อนลำปาว ขนาดความจุ 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำกักเก็บในขณะนี้ 721 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 36 ของความจุ นอกจากนี้ยังมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอื่น ๆ ด้วย ซึ่งสถานการณ์น้ำของจังหวัดกาฬสินธุ์ในปีนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี หากมีฝนตกเพิ่ม ก็จะทำให้มีน้ำในอ่างเก็บน้ำมากขึ้น เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค ส่วนด้านการบริหารราชการจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในจังหวัดเป็นอย่างดี

จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 135 ตำบล 1,584 หมู่บ้าน มีประชากรกว่า 980,000 คน มีพื้นที่รวม 4.34 ล้านไร่ โดยเป็นพื้นที่การเกษตร ร้อยละ 53.21 พื้นที่นอกการเกษตร ร้อยละ 36.01 และพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 10.78 โดยมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากระบบชลประทาน ร้อยละ 28.01 ของพื้นที่การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย และสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญคือ กุ้งก้ามกราม และโคเนื้อ

ข่าวอื่นในหมวด