เช้านี้ที่หมอชิต

เปิดข้อมูลกัญชา ติดง่ายกว่าบุหรี่ 5.4 เท่า

เช้านี้ที่หมอชิต - มีการเปิดข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้กัญชา พบว่าติดง่ายและเร็วกว่าบุหรี่ 5.4 เท่า และติดง่ายเร็วกว่าสุรา 2.6 เท่า

ข้อมูลนี้เปิดเผยโดย คุณหมอเฉลิมชัย บุณยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โดยยกเอางานวิจัย Lopez-Quintero ปี 2011 ที่บอกว่า เมื่อใช้กัญชาต่อเนื่องไปนานพอแล้ว จะทำให้ผู้ใช้เกิดการเสพติดได้ แต่มีความสามารถที่จะทำให้ติดน้อยกว่าเหล้าและบุหรี่ คือ กัญชาจะเสพติด 8.9% ติดเหล้า 22.7% ติดบุหรี่ 67.5% แต่พบว่างานวิจัยดังกล่าวเป็นการรวบรวมกลุ่มตัวอย่างในช่วงที่กัญชาเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ทำให้มีการใช้กัญชาด้วยความถี่และปริมาณน้อย เนื่องจากผิดกฎหมายใช้ยาก ผลจึงออกมาว่ากัญชาติดเพียง 8.9% ในขณะที่เหล้าและบุหรี่ถูกกฎหมาย มีการใช้ที่แพร่หลายมากกว่า ทำให้สถิติติดสูงกว่าเมื่อเทียบกับกัญชา

งานวิจัยชิ้นนี้ยังมีตัวเลขที่น่าสนใจคือ กัญชามีความสามารถทำให้ติดง่ายกว่าเหล้าและบุหรี่ โดยใช้เวลาเพียง 5 ปี ส่วนเหล้าต้องใช้เวลา 13 ปี และบุหรี่ใช้เวลานานถึง 27 ปี เท่ากับว่ากัญชาใช้เวลาเสพติดสั้นหรือง่ายกว่าเหล้า 2.6 เท่า และง่ายกว่าบุหรี่ 5.4 เท่า

แต่หลังจากนั้น 10 ปี มีงานวิจัยในปี 2020 ซึ่งเป็นช่วงแรกที่มีการอนุญาตให้ใช้กัญชาได้โดยถูกกฎหมายในบางส่วน พบว่า มีผู้เสพติดมากกว่าที่เคยมีงานวิจัยไว้ถึง 3 เท่า คือ 27%

คุณหมอสรุปจากข้อมูลนี้ว่า เมื่อใช้กัญชาต่อเนื่องในระยะเวลาพอสมควร ก็จะเสพติดได้ การจะออกกฎหมายหรือข้อบังคับใดเกี่ยวกับกัญชา จึงควรนำข้อมูลจากงานวิจัยมาพิจารณาร่วมกับมิติทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ส่วนการตัดสินใจในมิติทางการเมือง ต้องเป็นการเมืองที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัย ไม่มีอคติหรือผลประโยชน์ทับซ้อน