ข่าวออนไลน์7HD

ไทยสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุด เทียบเท่าตึก 20 ชั้น

ไทยสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุด เทียบเท่าตึก 20 ชั้น
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายพงศ์บุณย์  ปองทอง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการอุทยานธรณีตาก  ร่วมกันรับมอบเอกสารรับรองสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกจากผู้แทนกินเนสส์ เวิลด์ เรกคอดส์(GWR :Guinness World Records) เพื่อรับรอง “ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก”


โดยมีความยาวมากที่สุด 69.70 เมตร หรือเทียบเท่ากับความสูงตึก 20 ชั้น เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 เมตร แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดตากในอดีตและ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่อง และเป็นครั้งแรกของไทยที่ได้เป็นเจ้าของสถิติโลกในด้านมรดกทางธรรมชาติ


นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า  ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยมีทรัพยากรธรณีที่มีความอุดมสมบูรณ์จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดตาก จะร่วมกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี ย้ำว่า “ท้าทายกว่าการได้มาคือการรักษา” เพื่อส่งต่อไปยังคนรุ่นถัดไปได้ใช้ประโยชน์ และแสดงความชื่นชมกรมทรัพยากรธรณี รวมถึงภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ร่วมกันผลักดันการบันทึกสถิติโลกในครั้งนี้จนเป็นผลสำเร็จ


ด้านนายกนก อินทรวิจิตร นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรับรองสถิติในครั้งนี้ สมาคมฯ ในฐานะผู้รวบรวมข้อมูลสำหรับการขอรับรอง ทำให้เกิดการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับไม้กลายเป็นหิน โดยเฉพาะการอนุรักษ์มรดกธรรมชาติทางธรณีวิทยา  และการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ สิ่งที่เราได้ล่วงรู้จากไม้กลายเป็นหินที่นี่ โดยเฉพาะการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับภัยพิบัติในอดีต และการเปลี่ยนแปลงของโลกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 


นอกจากนี้ในพื้นที่บริเวณที่พบไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกต้นนี้ ยังค้นพบไม้กลายเป็นหินที่เป็นต้นไม้ใหญ่อีก 6 ต้น ความยาวราว 30 – 45 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-2 เมตร  และคาดว่าน่าจะมีมากกว่า 100 ต้นในบริเวณใกล้เคียง กินพื้นที่มากกว่า 40 ตารางกิโลเมตร นับเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะไม่มีแหล่งซากดึกดำบรรพ์ใดในโลกที่มีการพบไม้กลายเป็นหินขนาดใหญ่รวมกันเช่นนี้มาก่อน