ข่าวออนไลน์7HD

กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เริ่มจ่ายรอบแรกวันที่ 19 ก.ค.นี้

กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เริ่มจ่ายรอบแรกวันที่ 19 ก.ค.นี้
วันนี้ (12 ก.ค.65) น.ส.วารี  แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือนร้อนเสียหายในบางกรณี  การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ จำนวน 10.94 ล้านคน วงเงิน 8,382.20 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 250 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2565) กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินรอบแรกในวันที่ 19 ก.ค.นี้ รวม 4 เดือน (เม.ย.-ก.ค.65) รอบถัดไปในวันที่ 19 ส.ค.และ 19 ก.ย.ตามลำดับ  ซึ่งผู้มีสิทธิที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ  ดังนี้
1.ผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เดือนละ 100 บาท
2.ผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 700 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เดือนละ 150 บาท
3.ผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 800 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เดือนละ 200 บาท
4.ผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 1,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เดือนละ 250 บาท
ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ

62cd05ab109098.95040407.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง