เกาะกระแสออนไลน์

โอนเพิ่มให้แล้ว เงินผู้สูงอายุและเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เข้าบัญชี 100 - 250 บาทต่อคน

โอนเพิ่มให้แล้ว เงินผู้สูงอายุและเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เข้าบัญชี 100 - 250 บาทต่อคน
จากกรณีที่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือนร้อนเสียหายในบางกรณี

โดยทางกรมบัญชีกลาง ได้ออกมาเปิดเผยว่า จะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 250 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2565)

สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษดังกล่าว จะเริ่มจ่ายรอบแรกในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 รวม 4 เดือน (เมษายน - กรกฎาคม 2565) รอบถัดไป ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และ 19 กันยายน 2565 ตามลำดับ ผู้มีสิทธิที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

ผู้มีสิทธิที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ และเงินพิเศษจะได้รับตามช่วงอายุ ดังนี้

อายุ  60 - 69 ปี  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บ./เดือน  + เงินช่วยเหลือพิเศษ 100 บาท/คน/เดือน   รวม 700 บ./เดือน 
อายุ  70 - 79 ปี  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บ./เดือน  + เงินช่วยเหลือพิเศษ 150 บาท/คน/เดือน   รวม 850 บ./เดือน
อายุ 80 - 89  ปี  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บ./เดือน  + เงินช่วยเหลือพิเศษ 200 บาท/คน/เดือน   รวม 1,000 บ./เดือน
อายุ 90 ปี ขึ้นไป  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000บ./เดือน + เงินช่วยเหลือพิเศษ 250 บาท/คน/เดือน    รวม 1,250 บ./เดือน


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง