ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แห่งใหม่

เวลา 16.39 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แห่งใหม่ ซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ปี 2525 สถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 7 เดิมเป็นบ้านพักของมหาอำมาตย์โท พระยามหินทรเดชานุวัตน์ (ใหญ่ ศยามานนท์) สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครสวรรค์ โดยต้นปี 2565 มูลนิธิฯ ได้ย้ายมาที่ทำการแห่งใหม่ เพื่อดำเนินภารกิจสู่การเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์ และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัย ตามพระนโยบายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และมุ่งสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

จากนั้น พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนมูลนิธิฯ กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ แล้วทอดพระเนตรร้านกาแฟพาเฟ่ ซึ่งได้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารฯ เป็นร้านกาแฟ ภายใต้แนวคิด "สุขที่ได้แบ่งปัน" เมล็ดกาแฟและสินค้าชุมชนที่นำมาจำหน่าย คัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย อาทิ กาแฟห้วยห้อม กาแฟอาราบิก้าจากบ้านห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน หนึ่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มเมื่อปี 2558 และกาแฟคลองยัน กาแฟโรบัสต้า จากพื้นที่ลุ่มน้ำคลองยัน อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนึ่งในชุมชนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ซึ่งเคยเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี 2551 รวมถึงใบชา ผลิตภัณฑ์ชุมชน ขนมไทยจากร้านพระบรมวงศานุวงศ์ และสินค้าที่ระลึกของร้านพึ่งพา รายได้จะนำสมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล

จากนั้น ทอดพระเนตรห้องนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวภารกิจทั้ง 3 ด้านของมูลนิธิฯ ผ่านรูปแบบโมเดลเสมือนจริง ตั้งแต่ "การเฝ้าระวังก่อนเกิดอุทกภัย" การนำเสนอการเตือนภัยผ่านสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ "การบรรเทาทุกระหว่างเกิดอุทกภัย" ประกอบด้วยถุงยังชีพพระราชทาน สัญลักษณ์แห่งขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยสีม่วง สีส้ม สีน้าเงิน และสีเหลืองสำหรับพระสงฆ์ และรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ช่วยด้วยใจคนไทยไม่ทิ้งกัน และ "การฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย" จำลองการเข้าฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัย ตั้งแต่การซ่อมแซม ทำความสะอาดที่อยู่อาศัย ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และป้องกันน้ำหลาก การฟื้นฟูอาชีพ เพื่อให้มีรายได้ที่ยั่งยืน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งเมื่อปี 2538 ตามพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ ที่ผ่านมาให้การสนับสนุน เชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ร่วมกันเกื้อหนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในยามทุกข์ยากจากอุทกภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งการเฝ้าระวัง การบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัย ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นในหมวด