เกาะกระแสออนไลน์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนสิงหาคม 2565 เช็กสิทธิได้อะไรบ้าง ผู้ที่ถือบัตรคนจน รัฐช่วยเหลือเช่นเดิม

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนสิงหาคม 2565 เช็กสิทธิได้อะไรบ้าง ผู้ที่ถือบัตรคนจน รัฐช่วยเหลือเช่นเดิม
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนสิงหาคม 2565 ผู้ถือบัตรคนจน จำนวน 13.45 ล้านราย ทางกรมบัญชีกลาง ได้วางแผนการจ่ายเงินให้กับผู้ถือบัตรประจำเดือนสิงหาคม 2565 จ่ายอะไรบ้าง เช็กได้เลย

โดยหลังจากที่ ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่ เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันแพง โดยในส่วนของผู้ถือ “บัตรคนจน” หรือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จะได้รับการขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม จำนวน 100 บาท/คน/ 3 เดือน ในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย.2565 และ "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ"

กรมบัญชีกลางแจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนสิงหาคม ดังนี้

1.วันที่ 1 สิงหาคม 2565 (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

-วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน
-ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ก.ค.-ก.ย. 65)
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
   ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
   ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
   ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (ส าหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

2.วันที่ 15 สิงหาคม 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้)

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเพิ่มเติม ทุกวันที่ 15 ของเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บาท
ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30,001-100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 50 บาท

3.วันที่ 18 สิงหาคม 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้)

-เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
-เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

4.วันที่ 22 สิงหาคม 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)  โดยจะได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2565

ทั้งนี้ โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0-2109-2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 0-2270- 6400 ในวัน เวลาราชการ”

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง