ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

เวลา 09.00 น. วันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน นับแต่สิ้นพระชนม์เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2531

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ มีพระนามเดิมว่า "วาสน์ วาสโน" ประสูติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2440 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2531 พระชันษา 91 ปี ทรงได้รับการสถานาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2517 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อมาในปี 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) ขึ้นเป็น "สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ" เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

ข่าวอื่นในหมวด