ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน อุภินนมัตถจรกถา เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อนำไปถวายวัดสำหรับนำไปแสดงพระธรรมเทศนาให้พุทธศาสนิกชนได้สดับ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทุกวันธรรมสวนะ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการจัดพิมพ์ 84,000 กัณฑ์ โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นผู้แต่งบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน อุภินนมัตถจรกถา ซึ่งอธิบายถึงพระบรมพุทโธวาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าด้วยความประพฤติให้สำเร็จประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คือ ประโยชน์เพื่อตนและเพื่อผู้อื่น ด้วยการอบรมเจริญคุณธรรมสำคัญ 3 ประการ ให้มีพร้อมขึ้นในตน ได้แก่ "ศีล" คือการรักษากาย วาจา ให้เป็นปรกติเรียบร้อย "ปัญญา" คือความฉลาดรอบรู้ หรือความรู้ชัดในเหตุและผล และ "สุตะ" คือการศึกษาเล่าเรียน เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก ถ้าสามารถเจริญธรรมะทั้ง 3 ประการ ให้พรั่งพร้อม จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนและสังคมส่วนรวม

ข่าวอื่นในหมวด