ข่าวออนไลน์7HD

กรมสุขภาพจิต เป็นห่วงเด็กช่วงโควิดพบมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ติดเกมมากขึ้น

กรมสุขภาพจิต เป็นห่วงเด็กช่วงโควิดพบมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ติดเกมมากขึ้น
น.ส.วิภารัตน์  ดีอ่อง  ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์โควิดได้มีผลงานวิจัยผลพวงของโควิดออกมามาก โดยเฉพาะกรณีเด็กที่ใช้ชีวิตอยู่กับสื่อออนไลน์มากขึ้น  ทำให้พฤติกรรมเด็กเปลี่ยนไป  โดยทีมวิจัยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข วิจัยพบว่าเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงมากขึ้น

พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ  จิตแพทย์เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต  เปิดเพยว่า ทีมวิจัยได้ให้ผู้ปกครอง 4 ภาค ประเมินพฤติกรรมเด็กเข้าข่ายเป็นเด็กก้าวร้าว มีพฤติกรรมติดเกมหรือไม่  ผลวิจัยพบว่ามีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมรุนแรงของเด็กและเยาวชนอย่างมีนัยสำคัญ คือ การเลี้ยงดูโดยผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่ เด็กมีประวัติพฤติกรรมรุนแรงมาก่อน  เด็กมีโรคทางจิตเวช  มีประวัติใช้สารเสพติด

โดยเฉพาะภาวะติดเกม  เด็กจะไม่สามารถควบคุมการเล่น ความถี่ ระยะเวลาในการเล่น และให้ความสำคัญกับเกมมากกว่าสิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวัน จนกระทบต่อร่างกาย การเรียนรู้ ภาวะทางอารมณ์ และความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อน

แนวทางป้องกันอยู่ที่ พ่อแม่ผู้ปกครองต้องคอยดูแล สังเกตพฤติกรรม โดยกำหนดเวลาเล่นเกมให้ชัดเจน หากิจกรรมที่น่าสนใจอย่างอื่นให้ลูกหลานทำมากขึ้น  หากเด็กติดเกมรุนแรง มีพฤติกรรมก้าวร้าวมาก ควรได้รับการบำบัดโดยจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา