ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จัดทำโครงการและกิจกรรมในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการผลิตและพัฒนาครู ส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตครูจากการปฏิบัติจริงของรายวิชาการจัดการค่ายวิชาการที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะ Soft skill ในคณะอื่น ๆ ได้วิเคราะห์ศักยภาพ สภาพแวดล้อม คาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล เน้นจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการปฏิบัติจริง โดยให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านกระบวนการทักษะวิศวกรสังคมทำให้นักศึกษาทุกหลักสูตร สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมในศาสตร์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง

ข่าวอื่นในหมวด