ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 08.55 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 2565 โอกาสนี้ พระราชทานรางวัลแก่ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และผู้ชนะเลิศจากการแข่งขัน Siriraj Hackathon ภายใต้หัวข้อ การแพทย์ข้ามศาสตร์เพื่อนวัตกรรมระบบสุขภาพ (Transdisciplinary Approach for Innovative Health System) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์ของแพทย์ที่มีความรู้ และทักษะในศาสตร์ 2 ศาสตร์ที่เป็นเชิงลึก ที่จะทำให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากการบูรณาการความรู้แบบข้ามศาสตร์ และจากความร่วมมือกันของบุคลากรในศาสตร์อื่น ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา และเศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการแพทย์ที่มีคุณค่า ตอบสนองความต้องการของประเทศและของโลก รวมถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์ในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต โดยจัดงานในรูปแบบ Hybrid Conference เป็นครั้งแรก เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทั้งแบบ Onsite และ Online  

จากนั้น ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระราชานุสารีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แล้วทรงพระดำเนินไปศาลาศิริราช 100 ปี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โอกาสนี้ ทรงเปิดนิทรรศการ "มหิดลบำเพ็ญ" จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 130 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แบ่งการจัดแสดงเป็น 4 ส่วน คือ "เจ้าฟ้ามหิดล" นำเสนอพระราชประวัติ, "พระมหากรุณาธิคุณ" ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกต่อโรงพยาบาลศิริราช และที่อื่น ๆ เช่น พระราชทานเงินสร้างอาคารต่าง ๆ ในโรงพยาบาลศิริราช อาทิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ตึกอัษฎางค์ ตึกตรีเพ็ชร, "เสด็จสวรรคต" นำเสนอผลสืบเนื่องจากพระกรณียกิจหลังเสด็จสวรรคต และ "มหิดล" ทั้งนี้ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชทานเงินส่วนพระองค์ สร้างอาคารต่างๆ ในโรงพยาบาลศิริราช โดยเฉพาะตึกศัลยกรรมชาย เมื่อเสด็จสวรรคตจึงเปลี่ยนชื่อเป็น ตึกมหิดลบำเพ็ญ เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ปัจจุบันตึกมหิดลบำเพ็ญ เป็นที่ทำการของศิริราชมูลนิธิ เปิดรับบริจาคแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลบาล ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์ นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อประสานงานการดำเนินการของมูลนิธิฯ สืบสานพระปณิธาน และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้แพร่หลายสู่นานาชาติ สำหรับนิทรรศการนี้ จัดทำเป็นรูปแบบ Hybrid ผู้สนใจสามารถรับชมนิทรรศการแบบออนไลน์ ได้ที่ www.si.mahidol.ac.th/exhibit/

เวลา 14.15 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายธานินทร์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาบริษัท ทรัพย์ยั่งยืน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้ากากอนามัย เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย, ทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย, ทุนการศึกษาพระราชทาน "ทุนเล่าเรียนหลวง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, และทุนการศึกษานามพระราชทาน "ลุ่มน้ำโขงพิจัย" ประจำปีการศึกษา 2564 ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

รองศาสตราจารย์สงคราม เหลืองทองคำ ประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยคณะ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

- นางสาวธมลพรรณ เหล่าเจริญสุข ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2564 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์เปรียบเทียบ (Comparative Biomedical Sciences) ณ มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท (The Ohio State University) สหรัฐอเมริกา

- นางสาวปุญญมณี แหยมเกตุ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2558 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ (Biomedical Sciences) จากมหาวิทยาลัย เท็กซัสเอแอนด์เอ็ม (Texas A&M University) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ประนอม จันทรโณทัย นักวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนายพงศกร คุณาสิทธิ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาอนุกรม วิธานพืช ณ วิทยาลัยทรินิตี้ดับลิน (Trinity College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ในโอกาสนี้ ครอบครัวนายพงศกรฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย พร้อมด้วยนักเรียนทุนรัฐบาลที่จะไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้บริหาร สำนักงาน ก.พ. และคณะกรรมการพิจารณาทุน ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

ข่าวอื่นในหมวด