ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครรสวรรค์ ประจำปี 2565

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี 2565 ซึ่งให้ความสำคัญด้านการผลิตและพัฒนาครู ปัจจุบันได้พัฒนากระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะ ให้พร้อมเป็นครูคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง เป็นนักจัดการเรียนรู้ที่รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในสังคมโลก พร้อมพัฒนาหลักสูตรของคณะต่าง ๆ ให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงเชิงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Co working integrated education ร่วมกับสถานประกอบการ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนา Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรม โดยองคมนตรี ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนนักศึกษาด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์

ข่าวอื่นในหมวด