ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 09.39 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาวงกลม

จากนั้น ทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 135 ปี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วทรงถวายสังฆทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2430 บริเวณพระราชวังสราญรมย์ เรียกว่า "คะเด็ตสกูล" และ "โรงเรียนทหารสราญรมย์" ต่อมาได้พัฒนาและเปลี่ยนที่ตั้ง นามเรียกขาน และหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ประเทศ ถือเป็นสถาบันการศึกษาทางการทหารระดับอุดมศึกษาที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของไทย ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้กับกองทัพบกรับใช้ประเทศชาติ ทั้งด้านการพัฒนาประเทศและปกป้องอธิปไตยของชาติ ใช้เวลาศึกษา 5 ปี มี 10 สาขาวิชา แบ่งเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 5 สาขาวิชา, วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา และศิลปศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา นอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้ว นักเรียนนายร้อยจะต้องเข้ารับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่าง ๆ เช่น หลักสูตรส่งทางอากาศ (กระโดดร่ม) และหลักสูตรการรบแบบจู่โจม รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้เป็นผู้รอบรู้มีประสบการณ์ทันโลก เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานยศเป็นว่าที่ร้อยตรี บรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่าง ๆ ปัจจุบันมีนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 รวม 1,336 นาย

เวลา 14.59 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดงานและทรงปาฐกถาพิเศษในงาน "20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โอกาสนี้ ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายบัตรวุฒิอาสาธนาคารสมองกิตติมศักดิ์

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไท จัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงริเริ่ม "ธนาคารสมอง" ขึ้น สืบเนื่องมาจากพระราชดำรัส เนื่องในมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2543 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เรื่อง "ธนาคารสมอง" เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เกษียณอายุที่มีความรู้ ความสามารถจำนวนมาก เปรียบเสมือนเป็นธนาคารสมองที่กระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ได้เข้ามาร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมของประเทศ คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2543 มอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมอง รวบรวมข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒิ และประสานเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้วุฒิอาสาธนาคารสมองได้ร่วมทำงานพัฒนาประเทศ ปัจจุบัน มีวุฒิอาสาธนาคารสมองทั่วประเทศ 5,920 คน ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 75 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาการพัฒนาด้านการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสังคม ชุมชน แรงงาน และด้านการเกษตร 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการเสมือนจริง แสดงผลการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา แบ่งเป็น 4 โซน โซนที่ 1 "จากปรัชญาของแผ่นดิน", โซนที่ 2 "สู่การกำเนิดธนาคารสมอง และวุฒิอาสาฯ", โซนที่ 3 "20 ปี การขับเคลื่อนของวุฒิอาสาฯ เพื่อพัฒนาแผ่นดิน", และโซนที่ 4 "สร้างความคิดสู่รูปธรรมที่ยั่งยืน" แต่ละโซน มีวุฒิอาสาธนาคารสมองเจ้าของผลงาน เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลข้อมูลแบบ Real Time ซึ่งวุฒิอาสาธนาคารสมอง ได้รวมกลุ่มกันทำงานเชิงรุก และขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์ในหลายมิติ ตามความต้องการของหน่วยงานและชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับต่าง ๆ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีผลงานเป็นรูปธรรมกว่า 19,000 กิจกรรม

ข่าวอื่นในหมวด