ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่พระราชมงคลวชิรเจดีย์ วัดมหาธาตุแหลมสัก จังหวัดกระบี่

ที่วัดมหาธาตุแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่พระราชมงคลวชิรเจดีย์ ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ พระเนตร จิรปุญฺโญ เป็นพระราชมงคลวชิรเจดีย์ สีลาจารวัตรนิวิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก จังหวัดกระบี่ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป

พระราชมงคลวชิรเจดีย์ เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2468 เป็นบุตรของนายเขื่อน และนางหยิน พรหมแก้ว อุปสมบทเมื่อปี 2495 ที่วัดสันติวราราม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ตลอดระยะเวลาในเพศบรรพชิต พระราชมงคลวชิรเจดีย์ได้ยึดธรรมวินัยของพระพุทธองค์เป็นวิหารธรรมอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระพุทธองค์และปฏิปทาของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนมาอย่างไม่ขาดตกบกพร่องอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งหลาย

ข่าวอื่นในหมวด