ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 45 ปี โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

ที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 45 ปี โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการสร้างงานและส่งเสริมอาชีพ โดยมี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็นรองประธานในพิธีฯ ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของสมาชิกฯ ผลิตภัณฑ์จากการส่งเสริมอาชีพของหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 8 นิทรรศการโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ

ในช่วงบ่าย องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด ทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ ให้เป็นสถานที่อนุรักษ์ คงสภาพเป็นธรรมชาติ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้คนในพื้นถิ่น เป็นแหล่งทุนทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยสวัสดิการชุมชน การรวมกลุ่มสร้างอาชีพ รักษาประเพณี วัฒนธรรม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ชุมชนจัดการตนเอง และช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน อันจะทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ

ข่าวอื่นในหมวด