สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

พัฒนาเด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองยุคโควิด-19

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - การเรียนการสอนในโรงเรียนต้องเน้นการให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาความรู้ด้วยตัวเอง เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับเด็กนักเรียนยุคโควิด-19

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการ GPAS 5 ขั้นตอน สู่การสร้างนวัตกรรมนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีทักษะการคิดขั้นสูง มีความสามารถในการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาไปสู่การเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เข้มแข็ง เด็กนักเรียนในปัจจุบันในยุคโควิด-19 ต้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ จนไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนได้มากนัก

ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษาต้องคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านประชากร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทั้งสถานการณ์โควิด-19 ที่กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนทุกช่วงอายุ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ และรูปแบบการเรียนการสอน มาเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) เพื่อให้สามารถนำหลักการไปสู่การเรียนรู้ การแก้ปัญหาการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดระดับคุณภาพชีวิต และสังคมดีขึ้นต่อไป