ข่าวออนไลน์7HD

กรมชลฯ เร่งปรับปรุงประตูระบายน้ำสมุทรสาครหลังพบเสียหาย 4 จุด

กรมชลฯ เร่งปรับปรุงประตูระบายน้ำสมุทรสาครหลังพบเสียหาย 4 จุด
นายสากล ชลคีรี ผอ.โครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 ตรวจสอบกรณีที่ นางจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร หารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้กรมชลประทานเร่งก่อสร้างและปรับปรุงอาคารควบคุมประตูระบายน้ำ เนื่องจากในพื้นที่สมุทรสาครจะเป็นชายฝั่งทะเลคลองสุนัขหอน ที่กรมชลประทานได้ขุดลอกเป็นระยะทาง 31 กิโลเมตร ในปี 2564 ซึ่งประชาชนว่ายังมีอาคารควบคุมประตูระบายน้ำชำรุดเสียหาย จึงขอให้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อประโยชน์ในการคมนาคม ขนส่งผลผลิต รวมทั้งระบายน้ำในพื้นที่ลงสู่คลองสุนัขหอน ออกสู่แม่น้ำท่าจีนและอ่าวไทยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั้น

จากการตรวจสอบพบว่า อาคารควบคุมประตูระบายน้ำในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ที่สภาพปัจจุบันเป็นอาคารควบคุมน้ำชั่วคราว ชำรุด เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจำนวน 4 แห่ง แบ่งเป็น
  1. อาคารควบคุมประตูระบายน้ำคลองนิคม 2 ต.นาโคก โครงการชลประทานสมุทรสาคร ได้เสนอบรรจุขอสนับสนุนแผนงานงบประมาณ โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ของกรมชลประทาน ปื พ.ศ.2565 แต่ไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ปัจจุบันได้เสนอบรรจุแผนงานโครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  2. อาคารควบคุมประตูระบายน้ำคลองสุนัขหอน ต.นาโค  โครงการชลประทานสมุทรสาคร ได้เสนอบรรจุแผนงานโครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 แต่ไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ปัจจุบันได้เสนอบรรจุแผนงานโครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  3. อาคารควบคุมประตูระบายน้ำคลองตาก้าน ต.กาหลง โครงการชลประทานสมุทรสาคร ได้เสนอบรรจุแผนงานโครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 แต่ไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ปัจจุบันได้เสนอบรรจุแผนงานโครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  4. อาคารควบคุมประตูระบายน้ำคลองบางยี่พระ ต.บางกระเจ้า โครงการชลประทานสมุทรสาคร ได้เสนอบรรจุแผนงานโครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567

นอกจากนี้ยังมีประตูระบายน้ำที่อยู่ในขั้นตอนเสนอบรรจุแผนงานโครงการอีก 2 แห่ง คือ
  • ประตูระบายน้ำกลางคลองสุนัขหอน ต.โรงเข้ โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11 ได้เสนอบรรจุแผนงานโครงการของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2569
  • ประตูระบายน้ำปากคลองสุนัขหอน ต.ท่าจีน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้เสนอบรรจุแผนงานโครงการระยะเวลาโครงการ 4 ปี ( พ.ศ.2567 - 2570)