ข่าวออนไลน์7HD

“EWE” เจ๋ง เชื่อมโยงข้อมูลการพัฒนากำลังแรงงานจากภาครัฐ-เอกชน อำนวยความสะดวกประชาชนหางาน-หาคน-พัฒนาความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ

“EWE” เจ๋ง เชื่อมโยงข้อมูลการพัฒนากำลังแรงงานจากภาครัฐ-เอกชน อำนวยความสะดวกประชาชนหางาน-หาคน-พัฒนาความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ
นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เปิดเผยว่า สคช. ได้มีการพัฒนา E-Workforce Ecosystem Platform (EWE) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย ที่เชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านตลาดแรงงานอยู่บนโครงสร้างเดียวกัน ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้รับผิดชอบในกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ

62efaa24f0fc13.71409169.PNG

โดย E-Workforce Ecosystem Platform (EWE) จะให้บริการประกอบด้วยระบบ 1. ระบบ E-portfolio เป็นการจัดเก็บข้อมูลของบุคคลอย่างเป็นระบบ อาทิ ข้อมูลประวัติการศึกษา การอบรม ประสบการณ์ทำงาน ทักษะที่บุคคลมีไว้ในที่เดียว 2. ระบบ Education and Career Guidance Check เป็นการประเมินทักษะ ความรู้ของตนเองว่าต้องพัฒนาอะไรบ้าง 3. ระบบ E-Coupon เป็นระบบสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการ Up-skill Re-skill New-skill หรือต้องการพัฒนาเป็นอาชีพที่ 2 อาชีพที่ 3 โดยตรงไปยังผู้ใช้งาน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการชำระเงิน ตรวจสอบ ติดตามผลได้ โดยจะอบรมผ่าน Accredited Training Programs ที่ได้รับการรับรอง 4. ระบบ Digital Credit Bank หรือ Competency Credit Bank เป็นระบบการสะสมประสบการณ์เพื่อเชื่อมโยงภาคการศึกษา และ 5. ระบบ Job Matching ระหว่างคนหางานและผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพ เกิดการจ้างงานทุกระดับอย่างเป็นธรรม ผู้ประกอบการได้แรงงานมีคุณภาพ มีทักษะฝีมือตรงตามความต้องการ จะเห็นได้ว่า E-Workforce Ecosystem Platform เป็นระบบที่ช่วยในการสร้างโปรไฟล์ เพื่อรองรับการเพิ่มทักษะ การมีงานทำ การศึกษาต่อได้ และยังเป็นกลไกในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) อย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงข้อมูลด้านกำลังแรงงานเป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กว่า 54 หน่วยงาน มีเป้าหมายในการช่วยเหลือพัฒนาทักษะกำลังแรงงานในประเทศให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง และยังเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการหางาน ผู้ว่างงานได้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับกำลังแรงงาน และหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ต้องการหาคน พัฒนาทักษะให้กำลังแรงงานได้ใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายในโครงสร้างเดียว ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดเก็บประวัติผลการศึกษา ผลการทำงาน การอบรม รวมทั้งช่องทางการหางาน และการพัฒนาความรู้ ทักษะการทำงานของตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐพร้อมสนับสนุนแหล่งศึกษาเรียนรู้พัฒนาทักษะในอาชีพด้านต่างๆ ให้ด้วย

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสู่การใช้งานแพลตฟอร์ม EWE สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ewe.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 063-373-3926 และเพจเฟซบุ๊ก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)