ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมกับให้ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ ทำฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป

พร้อมกันนี้ ไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรของเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ และเกษตรกรตัวอย่างพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ แล้วนำความรู้ไปปรับใช้ส่งผลให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ดีมีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่เคยปลูกพืชเชิงเดี่ยวปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน สามารถซื้อที่ดินเป็นของตนเองได้และส่งบุตรหลานให้เรียนจนจบระดับปริญญาตรี รวมทั้ง ยังช่วยกันถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเพื่อนบ้านได้ทดลองปฏิบัติ อาทิ เรื่องการบริหารจัดการการผลิตสินค้าทางการเกษตรตามฤดูกาล การวางแผนการผลิตและการตลาด ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นการลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรจากพื้นที่อื่น ๆ และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในแปลง

ส่วนที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ หนองพลับ-กลัดหลวง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ สร้างป่า รักษ์น้ำ รักษ์ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกันนี้  ได้เยี่ยมชมพื้นที่ปลูกป่า โดยโครงการฯ มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงช่วยเหลือราษฎรให้มีที่ดินทำกิน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพ แบ่งการดำเนินงานเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ดินดี เหมาะแก่การเพาะปลูก จัดสรรให้ราษฎรอยู่อาศัยและทำกิน มีหมู่บ้านสหกรณ์ 11 หมู่บ้าน และพื้นที่อุดมสมบูรณ์น้อยกว่า ใช้เป็นพื้นที่สาธารณะ

จากนั้น ไปติดตามการดำเนินงานด้านแหล่งน้ำและสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งกรมชลประทาน ได้ดำเนินการศึกษาปรับปรุงศักยภาพของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลาในการเก็บกักน้ำให้ได้เต็มประสิทธิภาพ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานอาคารต่าง ๆ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2567 จากนั้น จะก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบแนวท่อกับคลองส่งน้ำเดิม

ในตอนบ่าย ไปเยี่ยมชมสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง- ป่าละอู ดำเนินธุรกิจหลัก คือ รวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมสำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์นม อาทิ นมผง และนมพาสเจอร์ไรส์ ทั้งยัง จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ยาสัตว์ แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ปัจจุบัน มีสมาชิก 628 คน

พร้อมกับ เยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์ของนายสมประสงค์ นาคดี สมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด ซึ่งมีพื้นที่การเกษตร 10 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ พื้นที่แปลงเกษตร และไม้ผล โดยปลูกพืชผัก จำนวน 63 ชนิด ซึ่งวางแผนปลูกพืชผักที่เหมาะสมกับฤดูกาลและในอนาคตจะดำเนินการปลูกผักในโรงเรือนสำหรับผลิตพืชผักนอกฤดูกาลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ

จากนั้น ไปเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็ง-ป่าละอู ดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (น้ำมันเชื้อเพลิง) ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ และส่งเสริมให้สมาชิกรวมกลุ่มอาชีพ อาทิ เลี้ยงโค เลี้ยงสุกร ปลูกข้าวโพด และมันสำปะหลัง ทั้งยัง จัดทำบัญชีฟาร์ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินผลสำเร็จ และจัดทำเป็นองค์ความรู้ให้แก่สมาชิก ปัจจุบัน มีสมาชิก 1,350 คน

ข่าวอื่นในหมวด