ข่าวออนไลน์7HD

เร็ว ๆ นี้เกาหลีใต้ เตรียมมาตรการคนไทยเดินทางเข้าไปยังเกาะเชจูต้องขอ K-ETA

เร็ว ๆ นี้เกาหลีใต้ เตรียมมาตรการคนไทยเดินทางเข้าไปยังเกาะเชจูต้องขอ K-ETA
เพจเฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล / Royal Thai Embassy, Seoul  ได้โพสต์ข้อความจากประกาศเรื่อง  ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวเกาหลีใต้  ซึ่งระบุไว้ว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นมา ผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาของไทยสามารถเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา อย่างไรก็ดี ผู้เดินทางต้องดําเนินการตามแนวปฏิบัติของทางการเกาหลีใต้ล่วงหน้าก่อนเดินทางไปเกาหลีใต้ ดังนี้

1. ขอรับ K-ETA (Korea Electronic Authorization) ซึ่งต้องกรอกแบบฟอร์มสมัครขอ K-ETA ของกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ ทางระบบออนไลน์ที่ https://wwwk-eta.go.kr และต้องรอให้ได้รับอนุมัติก่อนจึงจะเช็กอินเพื่อขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปเกาหลีใต้ได้
2. ขอ Q-Code ทางระบบออนไลน์ ที่ https://cov19ent.kdca.go.kr โดยผู้เดินทางต้องกรอกรายละเอียดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดจนผลการตรวจ โควิดแบบ ATK ที่ผลออกไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือผลการตรวจโควิดแบบ RT-PCR ที่ผลออกไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปเกาหลีใต้ โดยผู้ที่ได้รับ Q-Code แล้วจะสามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้โดยสะดวก และไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจโควิด หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด ก่อนเดินทางเข้าเกาหลีใต้อีก

หมายเหตุ
1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลกฎเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้กับทางสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจําประเทศไทยล่วงหน้าก่อนเดินทางทุกครั้ง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากข้อมูลข้างต้น
2. สําหรับคนไทยที่เดินทางไปยังเกาะเชจูของเกาหลีใต้นั้น แม้ว่าจะยังไม่ต้องขอรับ K-ETA ในตอนนี้ แต่ในอนาคตอันใกล้ทางการเกาหลีใต้กําลังจะปรับให้ต้องมี K-ETA ล่วงหน้าก่อนเดินทางไปเที่ยวเกาะเชจูด้วย และสําหรับผู้ที่เดินทางไปเที่ยวเกาะเชจูโดยไม่ได้รับอนุมัติ K-ETA จะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังเกาหลีใต้ในส่วนภาคพื้นทวีปได้ และผู้เดินทางที่เคยถูกปฏิเสธ K-ETA ในการเดินทางเข้าเกาหลีใต้ ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าเกาะเชจู
3. แม้ว่าคนไทยที่ได้รับอนุมัติ K-ETA ให้ขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปเกาหลีใต้ได้แล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้มีอํานาจในการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติให้เข้าเกาหลีใต้ได้ หากสัมภาษณ์แล้วยังมีข้อสงสัยว่าคนไทยอาจเดินทางเข้าเกาหลีใต้เพื่อลักลอบทํางานในเกาหลีใต้แบบผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่นๆ โดยคนไทยที่ไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเกาหลีใต้จะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ส่งกลับประเทศไทย โดยสายการบินที่นําคนไทยเดินทางไปเกาหลีใต้โดยเร็วที่สุด

สําหรับคนไทยที่ได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ให้เดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้แล้ว แต่ต่อมากระทําผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ดังสาเหตุต่อไปนี้ จะได้รับโทษดังนี้
1. พํานักอยู่ในเกาหลีใต้เกิน 90 วัน จะถูกลงโทษให้ชําระค่าปรับตามจํานวนปีที่พํานักผิดกฎหมาย ซึ่งหากเลือกไม่ชําระค่าปรับ จะไม่สามารถเดินทางกลับมายังเกาหลีใต้ได้อีกในอนาคต รวมทั้งต้องถูกกักตัวในสถานกักกันประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนถูกส่งตัวกลับประเทศไทย โดยคนไทยที่กระทําผิดกฎหมายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเอง
2. กรณีลักลอบทํางานแบบผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ หากถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจเกาหลีใต้จับกุมก็จะถูกกักตัวในสถานกักกัน โดยหา ไม่พบว่ามีความผิดอื่น (เช่น ยาเสพติด นายหน้า เมาแล้วขับ ฉ้อโกง หรือคดีอื่นๆ) ปกติจะถูกส่งกลับประเทศไทยภายใน 1 สัปดาห์ โดยคนไทยที่กระทําผิดกฎหมายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเอง