ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู และยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู และยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยคณะครุศาสตร์ อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมติสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พร้อมเสริมสร้าง soft skill และทักษะชีวิตแก่นักศึกษาอย่างเข้มข้น มุ่งสร้างบัณฑิตครูราชภัฏชัยภูมิให้มีจิตอาสา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น สร้างศาสตร์ศิลป์ด้วยจิตวิญญาณครู รอบรู้นวัตกรรม นอกจากนี้ คณะอื่น ๆ ได้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อม ตลอดจนคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา

ในตอนบ่าย ได้รับฟังผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ที่ใช้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ เพื่อให้นักศึกษาต่างคณะต่างสาขาร่วมกันแก้ปัญหา โดยมีคณาจารย์เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นการส่วนตัว เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ข่าวอื่นในหมวด