ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา ลงนามสัญญาร่วมวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม โครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ กรณีศึกษาเห็ดหลินจือ ระยะที่ 2

ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยประธานกรรมการบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ลงนามสัญญาร่วมวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม โครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ กรณีศึกษาเห็ดหลินจือ ระยะที่ 2 ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเห็ดหลินจือตลอดทั้งปี โดยลงนามความร่วมมือระยะแรกในปี 2563 ได้ร่วมพัฒนาทดลองอุปกรณ์ smart farming เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนให้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนที่มีความใกล้เคียงสภาพแวดล้อมจริง ทดสอบการผลิตเห็ดหลินจือในโรงเรือน 3 แบบ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือ การทดลองในฤดูหนาวปีที่ 1 ยังไม่สามารถให้ผลผลิต ฤดูหนาวปีที่ 2 ให้ผลผลิตแต่ยังไม่ตรงตามลักษณะประจำพันธุ์, ฤดูหนาวปีที่ 3 ผลผลิตตรงตามลักษณะประจำพันธุ์และกำลังมุ่งสู่การพัฒนาทดลองที่จะสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตทั้งดอกเห็ดและสปอร์ให้เทียบเท่ากับผลผลิตที่ได้ในสภาพแวดล้อมปกติ ในฤดูหนาวปีที่ 4

ข่าวอื่นในหมวด