สนามข่าว 7 สี

แนะผู้ประกันตน ม.33 ออกจากงาน ยื่นสมัคร ม.39 คงสิทธิต่าง ๆ เหมือนเดิม

สนามข่าว 7 สี - ในยุคที่มนุษย์เงินเดือนหันมาประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น ทางสำนักงานประกันสังคม แนะผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ออกจากงาน ให้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 เพื่อคงสิทธิต่าง ๆ เหมือนเดิม

สำนักงานประกันสังคม แจ้งว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 เช่น มนุษย์เงินเดือน ที่ลาออกจากงานประจำ แต่อยากรักษาสิทธิประกันสังคมเอาไว้ ต้องยื่นสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ทันที และจ่ายเงินสมทบเดือนละ 432 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ ต้องมีคุณสมบัติ 1.เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาก่อน 2.นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน 3.ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน และ 4.ต้องไม่เป็นผู้รับผลประโยชน์ทดแทน กรณีทุพพลภาพ จากกองทุนประกันสังคม

สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง มีอยู่ 6 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ซึ่งจะได้รับการดูแลและเยียวยาเหมือนผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง