ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา"

เวลา 17.15 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา" ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับโครงการในพระองค์ 4 องค์กร และองค์กรภาครัฐและเอกชนอีก 27 องค์กร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพมหานคร, บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย จัดขึ้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทย พร้อมเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด สนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยได้ศึกษาหาความรู้ ตลอดจนน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการ "90 พรรษา สีสันข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" จากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นิทรรศการ "อนุรักษ์พันธุ์ปู คืนสู่ป่าทุ่งทะเล...หนึ่งในงานด้านการประมง" จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นิทรรศการ "คนอยู่กับป่า อย่างเกื้อกูลกัน" จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นิทรรศการ "พญาแร้งคืนถิ่น" จากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นิทรรศการโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร การประกวดพันธุ์ไม้ 9 ชนิด ได้แก่ บอนสี โป๊ยเซียน ลิ้นมังกร แก้วกาญจนา โกสน ชวนชม พญามังกร หน้าวัวใบ และบอนไซ โดยสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย, การประกวดปลากัด และการประมูลพันธุ์ไม้ ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการโครงการพระราชดำริ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ผลิตผลจากโครงการพระราชดำริและเกษตรกร ได้ระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคมนี้

ข่าวอื่นในหมวด