ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 13.48 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ประจำปี 2565 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาล ณ สหรัฐอเมริกา ดังนี้ 

-  นางสาวสุทธินี ทองทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเคส เวทเทิร์น รีเสิร์ฟ

-  นางสาวชิดชนก เบ็ญจสิริสรรค์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮ็อปกินส์

-  นางสาวลลิต์ภัทร เพียรหาสิน อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอทเทิล

-  นางสาวเปรมกมล ขันทจักร อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอทเทิล

-  นางสาวสุรัสวดี เครือหงษ์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮ็อปกินส์

เวลา 17.38 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดธาตุทอง ในการพระราชทานเพลิงศพ นางพรรณี ประจวบเหมาะ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สิริอายุ 86 ปี

นางพรรณี ประจวบเหมาะ เกิดเมี่อวันที่ 14 สิงหาคม 2478 สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม สาขาวิชาการต่างประเทศและการทูต จากนั้น เข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีโอกาสไปศึกษาด้านสังคมวิทยา สวัสดิการสังคม และภาษาเยอรมัน ที่มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยเป็นผู้บุกเบิกการเรียนการสอนวิชาสังคมสงเคราะห์ ในภาควิชาสังคมวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เน้นให้นิสิตได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติงานจริง นำหลักพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้พัฒนารูปแบบงานสังคมสงเคราะห์ที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมไทย จากการทุ่มเททำงานอาสาสมัครและงานสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับยกย่องเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2544 ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร จากมูลนิธิปกรณ์ อังศุสิงห์

ด้านครอบครัว สมรสกับ นายวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ มีบุตร 2 คน

ข่าวอื่นในหมวด