ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ "เพียรสาน...งานศิลป์"

เวลา 15.33 น. วันนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตพระนคร ทอดพระเนตรนิทรรศการ "เพียรสาน...งานศิลป์" ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยนำงานหัตถศิลป์ ประเภทเครื่องจักสานอันประณีตมาจัดแสดง เพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย และให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามของงานศิลปะแขนงนี้ ที่สามารถจะอนุรักษ์ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบัน

นิทรรศการ "เพียรสาน...งานศิลป์" แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย "แม่งาน" จัดแสดงจุดเริ่มต้นของการทรงงานจักสานแขนงต่าง ๆ และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระราชทานงานศิลปาชีพให้แก่พสกนิกร จนก่อกำเนิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, "แม่ลาย" จัดแสดงต้นแบบงานจักสานและการสาธิตงานฝีมือ เรียนรู้ขั้นตอนของการจักสาน และลวดลายที่หลากหลายจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นต้นแบบการพัฒนางานจักสานต่าง ๆ โดยช่างฝีมือศิลปาชีพทุกวัน เว้นวันพุธ ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น., "แม่ข่าย" จัดแสดงผลิตภัณฑ์ประณีตศิลป์จากงานจักสานที่พัฒนา โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และเครือข่ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ทั่วประเทศ, "แม่ศรีศิลป์" จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ รวมทั้ง "แม่ของแผ่นดิน" จัดแสดงพระราชปณิธานอันเป็นปฐมบทของมูลนิธิฯ ด้วยมีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้พสกนิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทุกวันเสาร์ อาทิ จักสานเบื้องต้น จักสานชนเผ่า พัดสานงานสร้างสรรค์ กระเป๋าสวยด้วยมือเรา และสานเครื่องประดับจากเส้นลิเภา รวมทั้ง มีการจัดเสวนาทางวิชาการ รวม 4 ครั้ง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ "เพียรสาน...งานศิลป์" ได้ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 10 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. โดยหยุดทุกวันพุธ

ก่อนเสด็จกลับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีพระปฏิสันถารกับเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และกรรมการมูลนิธิฯ ด้วยมีพระประสงค์ให้มูลนิธิฯ ส่งเสริมให้เยาวชน โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษาด้านวิชาศิลปะ เข้ามาเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดก ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไป

ข่าวอื่นในหมวด