รอบรั้วรอบโลก

WHO ประกาศเปลี่ยนชื่อโรคฝีดาษลิง เป็น "เคลด"

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ออกมาประกาศเปลี่ยนชื่อสายพันธุ์ไวรัส "มังกี้พ็อกซ์" (Monkeypox) หรือ ฝีดาษลิง ให้เปลี่ยนเป็น "เคลด" (Clade) โดระบุเหตุผลไว้ 2 ประการ คือ 1. เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติ หรือปกป้องผลกระทบต่อกลุ่มวัฒนธรรม สังคม และสวัสดิภาพสัตว์ และ 2. เหตุผลด้านการจัดเรียงลำดับพันธุกรรมและอนุกรมวิธานไวรัส โดยเหตุผลข้อแรก ได้ระบุว่า เนื่องจากในอดีต มีการตั้งชื่อโรคหรือไวรัส ตามถิ่นที่พบการแพร่ระบาดหรือสัตว์ที่เป็นพาหะ โดย ฝีดาษลิง เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2501 จึงอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด อีกทั้งยังมีการใช้ชื่อเรียกของโรค เพื่อสร้างความน่ารังเกียจ หรือ เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคน และวัฒนธรรม ตลอดจนการทำร้ายลิง ขณะเดียวกัน องค์การอนามัยโลก กำลังศึกษาเกี่ยวกับชื่อโรคใหม่ สำหรับโรคจากไวรัส "ฝีดาษลิง" ซึ่งหากใครต้องการเสนอชื่อใหม สามารถเสนอได้ที่เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก ได้ทันที

ขณะที่เหตุผลที่ 2 คือ การตั้งชื่อจะตั้งตามสถานที่ค้นพบโรค ดังนั้น โรคฝีดาษลิงครั้งแรก ซึ่งพบที่ราบลุ่มคองโก (Congo Basin) และมีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ จะมีชื่อใหม่ว่า สายพันธ์ุ "เคลด1" (Clade I) ส่วนสายพันธุ์ "แอฟริกาตะวันตก" (West African) ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ จะมีชื่อใหม่ว่า สายพันธ์ุ "เคลด2" (Clade II) โดยสายพันธุ์ "เคลด2" จะแบ่งออกเป็น 2 สายพันธุ์ย่อย ได้แก่ สายพันธุ์ "2เอ" (IIa) และสายพันธุ์ "2บี" (IIb) โดยสายพันธุ์ 2บี เป็นกลุ่มสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดบนโลก นับตั้งแต่ต้นปีนี้