ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 09.32 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1,462 คน แล้วพระราชทานเหรียญเกียรตินิยมแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น จำนวน 11 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "บัณฑิตทั้งหลายได้รับความสำเร็จในการศึกษาแล้ว เมื่อออกไปประกอบอาชีพการงาน ย่อมปรารถนาความสำเร็จเช่นเดียวกัน การที่จะได้รับความสำเร็จในอาชีพการงานนั้น ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง คือ การกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้เหมาะสม ไม่ตั้งเป้าหมายที่สูง หรือต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริง ทั้งนี้ เพราะการตั้งเป้าหมายในการทำงาน ที่เกินความรู้ความสามารถ และความถนัดไปมาก อาจทำให้คนเราเกิดความเหนื่อยหน่ายท้อแท้ จนล้มเลิกไปเสียกลางคัน ไม่อาจทำงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้ ส่วนการตั้งเป้าหมายที่ต่ำเกินไป ก็อาจทำให้นิ่งนอนใจและประมาท จนไม่สามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จที่สูงขึ้นได้เท่าที่ควรจะเป็น แต่ละคนจึงต้องพิจารณาสำรวจตนเองตามเป็นจริง แล้วตั้งเป้าหมายให้พอเหมาะพอดีกับศักยภาพ และพื้นฐานที่มีอยู่ จากนั้นก็กำหนดวิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แล้วลงมือปฏิบัติให้ตลอดต่อเนื่อง ด้วยความอุตสาหะอดทน เมื่อประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้จริงแล้ว แต่ละคนก็จะมีศักยภาพสูงขึ้น จนสามารถตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นได้ตามลำดับจึงขอให้บัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาปรับใช้ เพื่อประโยชน์ในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จต่อไป"

เวลา 12.05 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 4 ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับนักเรียนเก่า และชมรมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ (ภาคเหนือ) สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในโอกาส 150 ปี บรมราชินยานุสรณ์ (วันคล้ายวันสวรรคต) สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี  รวมถึงแสดงความจงรักภักดี และเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยพระราชานุสาวรีย์ เป็นแบบเต็มองค์ ฉลองพระองค์ตามแบบโบราณขัตติยราชนารี ประกอบเครื่องราชอิสริยยศ ตามแบบของโรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงเป็นประธานในพิธีเททอง และทรงวางศิลาฤกษ์พระราชานุสาวรีย์ ภายหลังหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จมาทรงประกอบพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ปัจจุบัน ได้ดำเนินการตกแต่งบริเวณโดยรอบอย่างสวยงามและเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งในอนาคตจะเป็นที่ถวายราชสักการะของครู นักเรียน และศิษย์เก่าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเชิดชูพระเกียรติคุณ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 เดิมชื่อ โรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยใช้พื้นที่ธรณีสงฆ์ 65 ไร่ ของวัดน้ำบ่อหลวง (วนาราม) ต่อมาเข้าเป็นเครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ ภายหลังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเข้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เมื่อปี 2565 ปัจจุบัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียน 574 คน โดยรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ และต่างจังหวัด มารับการศึกษาภายใต้โครงการนักเรียนบ้านไกล พร้อมกับดูแลทั้งที่พักและอาหาร

ด้วยการบริหารจัดการน้ำ โรงเรียนขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากสระเก็บน้ำเดิมมีความจุเพียง 2,400 ลูกบาศก์เมตร จึงมีพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาจัดหาน้ำโดยก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง พร้อมปรับปรุงสระเก็บน้ำเดิม ให้มีความจุเพิ่มเป็น 24,000 ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างหอถังสูง พร้อมระบบกระจายน้ำสำหรับดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เพียงพอตลอดทั้งปี

ด้านการจัดการเรียนการสอนตามพระราชดำริ จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมการสอนแบบ Active learning บูรณาการทุกรายวิชา เพื่อส่งเสริมศักยภาพเป็นรายบุคคล จัดแข่งขันทักษะวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับภูมิภาค และรางวัลยอดเยี่ยมสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ทั้งยังปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างข้อมูลพรรณไม้ และเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเผยแพร่สู่ภายนอก ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านสุขภาพส่งเสริมความถนัดด้านกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ข่าวอื่นในหมวด