ประเด็นเด็ด 7 สี

มติ ครม.ที่น่าสนใจ

ประเด็นเด็ด 7 สี - วันนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหลายรายการ เช่น ลดอัตราภาษีประจำปี รถรับจ้าง เยียวยาศิลปินสูงอายุ รวมทั้ง กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีมติให้ความเห็นชอบมาตรการต่าง ๆ เพื่อเยียวยา และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มที่ ลดอัตราภาษี ประจำปี รถรับจ้างโดยลดลงประมาณ 90% เช่นรถแท็กซี่ จากเดิมเสียภาษี 685 บาท ลดลงเหลือ 68 บาท 50 สตางค์ ขณะที่รถสามล้อรับจ้างเสียภาษี 18 บาท 50 สตางค์ จากเดิม 185 บาท และรถจักรยานยนต์สาธารณะ เสียภาษี 10 บาท จากเดิม 100 บาท

ขณะเดียวกัน ยังเห็นชอบ โครงการเยียวยาศิลปินที่มีอายุเกิน 65 ปี แรงงานนอกระบบและไม่เข้าข่ายเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 รวม 2,459 คน กรอบวงเงิน 12 ล้านบาท พร้อมรับทราบผลการคืนเงินกู้เหลือจ่ายของหน่วยงานรับผิดชอบจำนวน 16 โครงการ รวมทั้งสิ้น 17,427 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ตุลาคมนี้

ส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและส่งออกกุ้งทะเล แต่ประสบปัญหาส่งออกลดลงจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ลดเหลือ 300,000 ตันต่อปี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติ จัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจำนวน 510 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมกุ้ง แบบครบวงจร ให้เป็นที่ยอมรับต่อไป

สำหรับการขึ้นค่าไฟฟ้า นายกรัฐมนตรี บอกว่า เป็นกติกาที่จะพิจารณาตามวงรอบ 4 เดือน โดยให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด พร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชน นำเสนอข่าวให้ถูกต้อง อย่าทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่า จะขึ้นค่าไฟฟ้า เป็น 4 บาท หรือ 5 บาท แต่แท้จริงแล้วปรับขึ้นเป็นสตางค์เท่านั้น พร้อมยอมรับว่า เมื่อถึงเวลาต้องปรับ ต้องต้องทำ แต่ทุกอย่างมีเหตุผลความจำเป็นทั้งสิ้น