เช้าข่าว 7 สี

ภูเก็ตพร้อมจัดงานประชุม APEC SME

เช้าข่าว 7 สี - สสว. ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC SME ชูจังหวัดรับนักท่องเที่ยวและการค้าการลงทุน ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจประเทศ

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มองว่า เป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดภูเก็ต จะได้แสดงศักยภาพความพร้อมของ "ไข่มุกแห่งอันดามัน" ด้วยธรรมชาติที่สวยงาม วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงศิลปะทางสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโน-โปรตุกีส ในย่านชุมชนเมืองเก่า ที่สำคัญภูเก็ตจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร

เช่นเดียวกับ นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่เห็นว่า เป็นโอกาสดีในฐานะตัวแทนเขตเศรษฐกิจไทย ที่จะแสดงศักยภาพและความพร้อมในการเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมจาก 21 เขตเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ที่จะตามมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการ SME ในภูเก็ตซึ่งมีจำนวน 42,598 ราย ก็จะมีการจ้างแรงงานรวมกว่า 224,905 ราย เชื่อสามารถสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งในจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง ให้เป็นที่รับรู้ในระดับสากล เป็นกลไกสร้างเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ และประเทศต่อไป