เช้าข่าว 7 สี

ชาวสวนแปรรูปมะนาวสด เป็นมะนาวผง สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม

เช้าข่าว 7 สี - ชาวสวน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำผลผลิตมะนาวสดมาแปรรูปเป็นมะนาวผงฟรีซดราย บรรจุเป็นซองใส่กระป๋องขาย สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม โดยขายในราคากระป๋องละ 250 บาท ภายหลังพบว่า ผลผลิตมะนาวล้นตลาด มีราคาตกต่ำ ไม่มีผู้ค้าเข้ามารับชื้อ

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจากตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำมะนาวสดจำนวนมากที่ปลูกอยู่ในพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ใน 6 หมู่บ้าน ซึ่งมีมากถึงเกือบ 10 ตันต่อสัปดาห์ โดยทยอยนำมาส่งมอบให้กับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อแปรรูปเป็นมะนาวผงฟรีซดราย เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และเพิ่มมูลค่าของผลผลิตมะนาวสด จากเดิมที่ต้องนำไปขายให้กับพ่อค้าคนกลางในราคาที่ตกต่ำอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทเท่านั้น แถมในช่วงระยะหลังไม่ค่อยมีพ่อค้าเข้ามารับชื้อ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวสดได้รับผลกระทบ จึงหันมาเข้าร่วมโครงการแปรรูปผลผลิตมะนาวสด พัฒนาเป็นมะนาวผงฟรีซดราย เป็นการสร้างรายได้มูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ และยกระดับห่วงโซ่คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมที่ยั่งยืน

สำหรับมะนาวฟรีซดรายนี้เป็นการนำผลมะนาวสดประมาณ 40 กิโลกรัม เข้าสู่กระบวนการล้างทำความสะอาด แล้วนำมาลวก ขจัดน้ำมันที่ทำให้เกิดรสขม พร้อมทั้งนำเข้าเครื่องปั่นน้ำมะนาว และเข้าสู่กระบวนการฟรีซดราย จะได้ผลผลิตผงมะนาวอยู่ที่ 2.5 กิโลกรัม จากนั้นก็นำผงมะนาวมาบรรจุใส่ซองและใส่ลงกระป๋องในน้ำหนัก 120 กรัม ขายในราคากระป๋องละ 250 บาท โดยมะนาวผงฟรีซดรายที่ผลิตนี้ จะมีรสชาดไม่เปลี่ยนแปลงไปจากมะนาวสด โดยคงคุณภาพไว้เช่นเดิม เหมาะสำหรับการเก็บรักษา และชงดื่มเป็นเครื่องดื่มได้ตลอดเวลา