เช้านี้ที่หมอชิต

มติ ครม.ที่น่าสนใจ

เช้านี้ที่หมอชิต - คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหลายรายการ เช่น ลดอัตราภาษีประจำปี รถรับจ้าง เยียวยาศิลปินสูงอายุ รวมทั้ง กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ มีมติให้ความเห็นชอบมาตรการต่าง ๆ เพื่อเยียวยา และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มที่ ลดอัตราภาษีประจำปีรถรับจ้างลง 90% โดย รถแท็กซี่ น้ำหนักรถ 1,300 กก. เสียภาษี 68.50 บาท จากเดิม 685 บาท, น้ำหนักรถ 2,000 กก. เสียภาษี 106 บาท จากเดิม 1,060 บาท, รถยนต์รับจ้างสามล้อ น้ำหนักรถ 500 กก. เสียภาษี 18.50 บาท จากเดิม 185 บาท และ รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต่อคัน เสียภาษี 10 บาท จากเดิม 100 บาท

พร้อมเห็นชอบ โครงการเยียวยาศิลปินที่มีอายุเกิน 65 ปี แรงงานนอกระบบและไม่เข้าข่ายเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 รวม 2,459 คน กรอบวงเงิน 12 ล้านบาท