ข่าวออนไลน์7HD

ออมเพิ่มสุข รอบพิเศษ สรุปผลจัดสรรแล้ว รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท

ออมเพิ่มสุข รอบพิเศษ สรุปผลจัดสรรแล้ว รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท
วันนี้ (26 ส.ค. 65)  นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ออกพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) ให้กับประชาชน วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท เพื่อกระจายพันธบัตรออมทรัพย์ให้กับประชาชนรายย่อยที่มีความสนใจออมเงินกับพันธบัตรออมทรัพย์อย่างทั่วถึง

โดย สบน. ได้กำหนดเงื่อนไขที่จะจำหน่ายให้กับประชาชนในวงเงินที่จำกัดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อราย (รวมทุกธนาคาร) และจำหน่ายให้เฉพาะประชาชนที่ไม่เคยลงทุนผ่านพันธบัตรออมทรัพย์หรือผู้ไม่ได้จัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ในรอบเดือนมิ.ย. 65

ซึ่งผลการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษนี้ มีผู้ได้รับจัดสรรทั้งหมดจำนวน 14,610 ราย และผู้จองซื้อทุกรายได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ตามวงเงินที่จองซื้อ และไม่เกินวงเงินจัดสรรสูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย (รวมทุกธนาคาร)

ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนผู้ที่ได้รับจัดสรรพันธบัตรในรอบเดือนมิ.ย. 65 จำนวน 19,496 ราย สบน. สามารถกระจายพันธบัตรออมทรัพย์ได้ถึง 34,106 ราย ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในการกระจายการเข้าถึงตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและส่งเสริมการออมของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 1,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี เริ่มจำหน่ายวันที่ 29 ส.ค. 65 เป็นต้นไป สามารถสอบถามเงื่อนไขและวิธีการจัดจำหน่ายเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่าย