เช้านี้ที่หมอชิต

PEA ร่วมพัฒนาชุมชนบ้านไฮตาก จ.เลย ผลักดันแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พลังงาน

เช้านี้ที่หมอชิต - อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่วันนี้เราจะพาไป เป็นหนึ่งชุมชนเล็ก ๆ แต่ธรรมชาติและบรรยากาศดีมาก ๆ ที่สำคัญเน้นการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการดำรงชีวิต ติดตามได้ในรายงาน

ชุมชนบ้านไฮตาก หนึ่งชุมชนเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ และสวยงาม PEA เล็งเห็นถึงอนาคตของพื้นที่ชุมชนไฮตาก เหมาะสำหรับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนการส่งเสริมสร้างพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชน ให้ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้า ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ แลนมาร์กที่นักท่องเที่ยวต้องมาถ่ายรูปเช็กอิน

และ PEA ยังได้ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชาวบ้านในชุมชน มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี รวมไปถึงโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำสาน แนวคิดการนำน้ำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ลดการนำเข้าเชื้อเพลิง ที่มีการออกแบบก่อสร้างให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ไม่เพียงเท่านั้น PEA ยังส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ที่ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร จึงได้ติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ทำให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถนำพืชผลมาแปรรูปต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น

PEA ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานทดแทนและช่วยรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบให้คงอยู่อย่างยั่งยืน