ข่าวออนไลน์7HD

ลุงป้อม กำชับเร่งดูแลไฟฟ้าในเขตนครหลวงให้มั่นคง พร้อมเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ประชาชน

ลุงป้อม กำชับเร่งดูแลไฟฟ้าในเขตนครหลวงให้มั่นคง พร้อมเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ประชาชน
วันนี้ (9 ก.ย.65)  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานกรรมการ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
 
คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบรายงาน EIA เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ของกรมชลประทาน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกอน อ.เชียงกลาง จ.น่าน และโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ให้แก่ประชาชน รวมถึงเห็นชอบโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ ๑ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวง โดยกำชับให้เจ้าของโครงการต้องดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการ และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป